Ključna podlaga za delo LAS STIK je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 ali Uredba CLLD 2014-2020 (Community-Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Uredba CLLD je programsko orodje, ki omogoča črpanje sredstev iz več skladov (EKSRP, ESRR in ESPR) in tako predstavlja nadgradnjo pristopa LEADER iz obdobja 2007-2013.

V skladu z uredbo bo partnerstvo LAS STIK pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim področjem ukrepanja:

  • ustvarjanje delovnih mest
  • razvoj osnovnih storitev
  • varstvo okolja in ohranjanje narave
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Uporablja se pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da člani oziroma lokalni akterji aktivno sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojne strategije.

Slednja namreč temelji na družbenih, okoljskih, gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja, opredeljuje problematična področja ter potrebe in vizijo razvoja lokalnega okolja.

Izvajanje partnerstva LAS bo na ravni EU podprto s sredstvi treh skladov:

  • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
  • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
  • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)