07 / 34 82 100

vinogradi

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

1. J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

 v letu 2016

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 30. 11. 2016 in je odprt do vključno 28. 2. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 24. 2. 2017.

 

Dokumenti:
• Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 – za sklad EKSRP
• Prijavnica A - PREDLOG OPERACIJE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 (VLOGA)
• Prijavnica B – Stroškovnik operacije
• Priloga: Obrazec 1,2 in 3 za podjetja
• Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS
• Oprema ovojnice
• Navodila prijaviteljem za pripravo operacij
• Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
• Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Drugi dokumenti:
• Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem
• Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
• Brošura: Osnovne informacije o ukrepih PRP 2014-2020

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)
  Priloga 1 - Časovnica

 

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 5. 12. 2016 17.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2
sreda, 7. 12. 2016 16.30 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, sejna soba 
ponedeljek, 12. 12. 2016 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančne Gorice, Sokolska 5
sreda, 14. 12. 2016 17.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

 Delavnice (gradivo):

 Ponovno delavnice za lažjo pripravo operacije (projektov):

Datum Ura Tema delavnice Lokacija
ponedeljek, 16.1.2017 16.00 V okviru katerega ukrepa lahko predlagam operacijo in s tem prispevam k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK? Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2
sreda, 18.1.2017 16.00 Kaj so upravičeni stroški in kako zagotovimo trajnost operacije? Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, sejna soba
ponedeljek, 23.1.2017 17.00 Kaj so upravičeni stroški in kako zagotovimo trajnost operacije? Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančne Gorice, Sokolska 5
sreda, 25.1.2017 16.00 V okviru katerega ukrepa lahko predlagam operacijo in s tem prispevam k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS STIK? Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

 Delavnice (gradivo):

BORZA PROJEKTNIH PARTNERSTEV