07 / 34 82 100

vinogradi

     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner

             LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

                                                        1 J A V N I P O Z I V
      za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK
                                                            v letu 2018

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev : do 150.000 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:

PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba

PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 19. 2. 2018 in je odprt do vključno 5. 4. 2018.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 5. 4. 2018 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 5. 4. 2018 do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 3. 4. 2018.

Razpisna dokumentacija:
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 – za sklad ESRR
Navodila prijaviteljem za pripravo operacij
Prijavnica A - predlog operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 (VLOGA)
Priloga 1 - finančna konstrukcija/stroškovnik operacije
Priloga 2- viri financiranja/finančna konstrukcija
Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS
Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerji (konzorcijska pogodba)
Oprema ovojnice
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

 

Drugi dokumenti:

  • Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (e-priročnik)
  • Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (zloženka)

 

Vabljeni na delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 5.3. 2018 16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 
sreda, 7. 3. 2018 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
ponedeljek, 12. 3. 2018 16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 3, Kidričeva ulica 2
sreda, 14. 3. 2018 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

 Delavnice (gradivo):