07 / 34 82 100

                                    Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,

                     kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja 8. 3. 2019


Popravek 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019

  • Popravljena Priloga 13: Prijavnica B – Stroškovnik operacije (popravljena formula za izračun predvidenih stroškov za koordinacijo in vodenje operacije in popravljena formula za izračun predvidenih stroškov promocije)

 

 

                                  Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje,

                      kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

                                                                1. J A V N I P O Z I V

                      za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

                                                                                           v letu 2019

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letu 2019 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 417.100 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 04.03.2019 in je odprt do vključno 13.05.2019.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 13.05.2019 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 13.05.2019 do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v petek med 9 in 13 uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 10.05.2019 do 13. ure.

 

Razpisna dokumentacija:

1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS STIK v letu 2019 – EKSRP
Prijavnica A – Predlog operacije za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS STIK v letu 2019 (vloga)
Prijavnica B – Stroškovnik operacije (Popravljena priloga 8. 3. 2019)
Navodila prijaviteljem za pripravo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2019
Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS
Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem
• Oprema ovojnice (word, pdf)

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, Priloga 1: Katalog stroškov in nakvišjih priznanih vrednosti

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, Priloga 1: Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

Drugi dokumenti:

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)
   Priloga: Časovnica z izračunom urne postavke za stroške del za podukrepa 19.2 in 19.3
PRAVILNIK o označevanju vira financiranja iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020
Strategija lokalnega razvoja LAS STIK
Brošura: Osnovne informacije o ukrepih PRP 2014-2020
• Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (e-priročnik, zloženka

 

V mesecu marcu vabljeni na animacijske delavnice za predstavitev javnega poziva:

Datum Ura Lokacija
sreda, 13. 3. 2019 15.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, učilnica 3, Kidričeva ulica 2
ponedeljek, 18. 3. 2019 15.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 
sreda, 20. 3. 2019 15.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
ponedeljek, 25. 3. 2019 17.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

 Delavnice (gradivo):
Predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS STIK v letu 2019 – EKSRP
Prijavnica A – Vloga
Prijavnica B - Stroškovnik operacije (primer z navodili)