07 / 34 82 100

          Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

                                                   Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

                                                                1. J A V N I P O Z I V

            za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS STIK v letu 2020 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša do največ 479.364,96 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 6. 7. 2020 in je odprt do vključno 19. 10. 2020.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 19. 10. 2020 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 19. 10. 2020 do 13. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, med ponedeljkom in četrtkom med 9 in 15 uro ter v petek med 9 in 13 uro.

V obdobju: 6.7.2020 – 24.7.2020 in 10.8.2020 – 15.10.2020.

Zadnja vprašanja bodo možna do 15. 10. 2020 do 13. ure.

Razpisna dokumentacija

• 1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS STIK v letu 2020– EKSRP 

Prijavnica A – Predlog operacije za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS STIK v letu 2020 (vloga)

Prijavnica B – Stroškovnik operacije

Navodila prijaviteljem za pripravo operacije na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020

Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS

• Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem

• Oprema ovojnice (word, pdf)

Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, Priloga 1: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, Priloga 1: Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

Drugi dokumenti:

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR)

PRAVILNIK o označevanju vira financiranja iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK

Brošura: Osnovne informacije o ukrepih PRP 2014-2020

• Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (e-priročnik, zloženka

 

V mesecu juliju vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva. Zaradi zagotavljanja ukrepov v zvezi z virusom COVID-19, so za udeležbo na delavnicah potrebne prijave.

Datum Ura Lokacija Prijava na delavnico
sreda, 8. 7. 2020 16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba 

Elektronska prijavnica Dolenjske Toplice   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

četrtek, 9. 7. 2020 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26

Elektronska prijavnica Žužemberk   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ponedeljek,      

13. 7. 2020

16.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5

Elektronska prijavnica Ivančna Gorica   ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sreda, 15. 7. 2020 16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, predavalnica, Kidričeva ulica 2

Elektronska prijavnica Trebnje     ali

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gradivo: