07 / 34 82 100

ŠKREBLFEST malo drugače

  • Friday, 15 January 2021

Na Čatežu domuje prav poseben festival – ŠKREBLFEST. ŠKREBL po čateško pomeni sadni krhelj, FEST pa prireditev. Gre za tradicionalni praznik suhega sadnja, ki se vsako leto v mesecu oktobru zgodi pri Piškovih na Razborah.
V letu 2020 ni potekal v klasični obliki, so pa uspeli ujeti utrip festivala v objektiv. Posnetek pa si lahko ogledate TUKAJ.

Škreblfest je rezultat projekta »Čateški škreblni in Prgišče sonca«, ki je bil sofinanciran iz EKSRP v okviru 1 javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016.


     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

                                    Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

                                                    1      JAVNI POZIV

   za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev

           Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov v letih 2021 – 2023.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 323.533,12 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:

PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba

PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 8. 1. 2021 in je odprt do vključno 7. 4. 2021.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 7. 4. 2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 7. 4. 2021 do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD (splošni stroški) 1. januar 2014. Ne glede na četrti odstavek 29. člena te uredbe se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar ne pred 1. januarjem 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 5. 4. 2021

 Razpisna dokumentacija je dosegljiva TUKAJ.


Upravni odbor in Skupščina LAS STIK sta na sejah dne 16.12.2020 glasovala o izboru operacij, ki so prispele na 1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020.

Na predlog ocenjevalne komisije LAS STIK, sta UO in Skupščina izbrala 5 od desetih prispelih vlog, ki bodo sofinancirane iz EKSRP. Vodilni partner LAS STIK bo po pregledu in potrditvi ustreznosti izvedbe postopka javnega poziva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vloge poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Povzetek operacij najdete TUKAJ.


Anketa o trendih na podeželju

  • Tuesday, 01 September 2020

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih. Anketa naslavlja različne razsežnosti izzivov, s katerimi se srečujemo na podeželju. Z vašim sodelovanjem bo oblikovana široka vizija razvoja slovenskega podeželja v naslednjih 20 letih, kot tudi možne poti do uresničevanje te vizije. V ugotovitve, ki bodo prispevale k oblikovanju strateških usmeritev za razvoj podeželja, bi radi čim bolj celovito vključili mnenja in poglede različnih družbenih skupin, katerih življenje in delo se dotikata tega področja. Zato vljudno vabljeni k sodelovanju in izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na naslovu https://www.1ka.si/a/296216.

Anketa je pripravljena v okviru stičišča SVARUN, katerega namen je pridobivanje in usklajevanje stališč različnih deležnikov na področju podeželja in kmetijstva. Stičišče deluje v okviru evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, ki povezuje znanost, družbo in odločevalce pri oblikovanju prihodnjih skupnih evropskih politik. Na podlagi rezultatov preteklih razvojnih in raziskovalnih projektov oblikujejo predloge prihodnjih izboljšav, ki jih v nadaljevanju preverjajo v širokem posvetovanju z deležniki. Anketna raziskava, ki je pred vami, je del te širše zgodbe in se nanaša na široko javno posvetovanje o prihodnosti evropskih podeželskih območij, ki ga je začela Evropska komisija v juliju 2020. Raziskava, v katero se z izpolnjevanjem ankete vključujete tudi vi, se odvija v različnih evropskih državah. V njej želijo izvedeti, v kolikšni meri skupne politike na ravni EU naslavljajo specifične razvojne izzive podeželja v državah članicah. Stališča, pridobljena v okviru te raziskave, pa bodo Komisiji posredovana kot enotno skupno stališče vseh sodelujočih večdeležniških stičišč.


POLETNI DELOVNI ČAS

  • Tuesday, 14 July 2020
6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00
27. 7. 2020 – 7. 8. 2020 ZAPRTO
10. 8. 2020 – 14. 8. 2020 8.00 – 14.00

15 Jan
ŠKREBLFEST malo drugače
 Novice

Na Čatežu domuje prav poseben festival – ŠKREBLFEST. ŠKREBL po čateško pomeni sadni krhelj, FEST…

08 Jan
1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021
 Novice

     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner…