07 / 34 82 100

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021

Na 17. dopisni seji Upravnega odbora LAS STIK je bil dne 1. 4. 2021 sprejet Sklep, da se rok za oddajo vlog na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021 podaljša do 5. 5. 2021.

 

Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ.


Spoštovani. 

Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni  prijavitelji na operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR sklada,  upoštevajte pri delu oz. pri pripravi vlog na  trenutno objavljeni 1. JAVNI POZIV Za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021:

Na podlagi Zakona o javnih financah in Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM):
- kadar gre za investicijske oz. kombinirane projekte in je vlagatelj/upravičenec občina, mora biti projekt v vsakem primeru uvrščen v NRP (podlaga za to je ustrezna investicijska dokumentacija);
- kadar gre za neinvesticijske projekte in je vlagatelj/upravičenec občina mora biti priložena kopija posebnega dela proračuna oziroma njegove obrazložitve z jasno označeno operacijo/projektom, ki je predmet prijave.

Ministrstvo za finance objavi tudi proračunski priročnik za pripravo proračunov občin, ki je na razpolago tudi na spodnji povezavi SOS in v njem so navodila kako morajo občine ravnati v različnih primerih (različne vrednosti projektov) kot tudi v primerih, ko so projekti (so)financirani s proračunskimi sredstvi oziroma sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete:

https://skupnostobcin.si/novica/proracunski-prirocnik-za-pripravo-proracunov-obcine-za-leti-2021-in-2022/

Prosimo, da se upošteva tudi s strani MF objavljena razlaga:

Projekt je proračunski element, opredeljen v proračunski zakonodaji, je element Načrta razvojnih programov in ga skladno s predpisi uvrščamo v proračun države in/ali občine. V fazi načrtovanja se za vsak projekt, skladno z UEM, pripravlja investicijska dokumentacija, bistvo projekta pa je reševanje problema. Za uvrstitev projektov v proračun pa se seveda zahteva izdelana investicijska dokumentacija za posamezen projekt, saj operacija v kontekstu uvrstitve v proračun nima bistvenega pomena, razen da odločitev o podpri predstavlja dokazljiv vir financiranja (zaprta finančna konstrukcija) Projekt nastane, ko investitor pride do spoznanja, da je neko trenutno stanje slabo ali celo nevzdržno in ga je treba odpraviti. Pri tem si vzpostavi neko vizijo končnega stanja (kaj bo drugače, ko bo projekt izveden), ki pa še ne definira vnaprej, na kakšen način se bo to stanje doseglo. V investicijski dokumentaciji je sinonim za začetek projekta DIP, ki naj bi praviloma nastal v čim zgodnejši fazi in smiselno podpira miselni proces same definicije projekta. Pri večjih projektih v času priprave DIP še ne bi smelo biti razmisleka o konkretni izbrani rešitvi oziroma varianti. Če je način doseganja končnega stanja v času priprave DIP že popolnoma jasen in določen/odločen, potem se DIP dela za nazaj in izgubi del smisla kot usmeritev pri razmisleku in odločanju.

v točki 2.7 so tudi navedeni obvezni deli DIP-a

link: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/NRP/Pojasnila_NRP.pdf


Spoštovani,
obveščamo vas, da je Organ upravljanja dne 18.12.2020 na spletni strani eu-skladi.si objavil novo verzijo Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 - NUS:
1.11 December 2020 Poglavje 1.4 Dokazila o upravičenih stroških Sprememba glede zahtevanih dokazil v primeru naročil, kjer je vrednost nižja od 20.000 EUR.

LINK: Navodila — Slovenščina (eu-skladi.si)

Gre za poenostavitve kontrole pri naročilih, kjer vrednost naročila ne presega 20.000 EUR. V teh primerih morajo upravičenci k ZZI predložiti račun ali eRačun oziroma verodostojne knjigovodske listine in dokazilo o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS). Vendar to ne pomeni, da upravičenec ostalih dokazil nima. Kontrolor ga lahko kadarkoli pozove k predložitvi dodatnih dokazil. V primeru revizij morajo biti dokazila na razpolago.

Kljub vsemu je potrebno upoštevati splošno pravilo, da morajo upravičenci, ki so zavezanci po ZJN, delati v skladu z ZJN ter upravičenci, ki niso naročniki po ZJN, v skladu s temeljnimi načeli ZJN. Vsi pa morajo gospodarno ravnati z evropskimi in proračunskimi sredstvi.

Temu bo sledila tudi posodobitev navodil upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 pri podukrepih 19.2 in 19.3 objavljenih na spletni strani MGRT.

Sprememba je v točki 1.4, ki jo prilagamo v nadaljevanju.:
1.4 Dokazila o upravičenih stroških in izdatkih za operacije, ki se financirajo v obliki nepovratnih sredstev, vračljive podpore in finančnih instrumentov

1.4.1 Dokazila

Dokazili, da je strošek oziroma izdatek nastal, sta račun ali eRačun in dokazilo o plačilu upravičenca, ki dokazuje, da je bil račun dejansko plačan (izpis transakcijskega računa upravičenca, potrdilo o bremenitvi računa ali druga knjigovodska listina enakovredne narave). Izjema so stroški/izdatki, ki se dokazujejo v okviru poenostavljenih oblik ter dokazila, opredeljena za FI v točki 1.4.1.1.
Za namen upravljalnih preverjanj v skladu s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU upravičenci pred oddajo zahtevka za izplačilo, predložijo obvezna dokazila, kot so opredeljena v 2. poglavju navodil po posameznih kategorijah in vrstah stroškov v IS OU:
- dokazila o upravičenosti stroška: dokazila so verodostojne listine (pogodbe, dokazila o opravljenem postopku in druge podlage za izstavitev računa);
- dokazila o opravljeni storitvi ali dobavi blaga;
- računi ali eRačuni oziroma verodostojne knjigovodske listine;
- dokazila o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS).

Ne glede na drugi odstavek v primeru, kjer posamezno naročilo ne presega vrednosti 20.000 EUR, upravičenci predložijo:
- račun ali eRačun oziroma verodostojne knjigovodske listine;
- dokazilo o plačilu (izjeme so določene v vsakokrat veljavnem ZIPRS).
Preostala zahtevana dokazila mora upravičenec predložiti na poziv PO-ja oziroma v primeru izvedbe preverjanj na kraju samem.

Za namene upravljalnih preverjanj upravljanja v skladu s 125. členom Uredbe št. 1303/2013/EU se lahko smiselno zahtevajo tudi dodatna dokazila (ki niso opredeljena v 2. poglavju navodil) o upravičenosti stroškov, ki jih uveljavlja upravičenec.

Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov je dolžnost upravičenca.

Zahtevek za izplačilo lahko odda le odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom (pooblastilo je treba predložiti skrbniku pogodbe). V ta namen potrebujejo certificirano digitalno potrdilo in urejene dostopne pravice do IS OU.

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izdajatelj eRačuna mora biti vpisan v register izdajateljev eRačunov.


ŠKREBLFEST malo drugače

  • Friday, 15 January 2021

Na Čatežu domuje prav poseben festival – ŠKREBLFEST. ŠKREBL po čateško pomeni sadni krhelj, FEST pa prireditev. Gre za tradicionalni praznik suhega sadnja, ki se vsako leto v mesecu oktobru zgodi pri Piškovih na Razborah.
V letu 2020 ni potekal v klasični obliki, so pa uspeli ujeti utrip festivala v objektiv. Posnetek pa si lahko ogledate TUKAJ.

Škreblfest je rezultat projekta »Čateški škreblni in Prgišče sonca«, ki je bil sofinanciran iz EKSRP v okviru 1 javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016.


     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

                                    Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

                                                    1      JAVNI POZIV

   za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za uresničevanje ciljev

           Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov v letih 2021 – 2023.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 323.533,12 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:

PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba

PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 8. 1. 2021 in je odprt do vključno 7. 4. 2021.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno 7. 4. 2021 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 7. 4. 2021 do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Ne glede na prejšnji odstavek je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD (splošni stroški) 1. januar 2014. Ne glede na četrti odstavek 29. člena te uredbe se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar ne pred 1. januarjem 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bodo možna do 5. 4. 2021

 Razpisna dokumentacija je dosegljiva TUKAJ.


01 Apr
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA 1 JP 2021 ESRR
 Novice

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega…

26 Feb
Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP- operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR
 Novice

Spoštovani.  Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni …