07 / 34 82 100

V ponedeljek, 29. 1. 2018 je bila v oddaji Tednik na RTV SLO 1 objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih AKTRP pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij iz SLR LAS. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov MKGP in AKTRP, ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD.

Upamo, da bodo tudi takšni prispevki vplivali na ureditev odnosov med LAS in AKTRP ter pospešili pripravo poenostavitev postopkov potrjevanja vlog in zahtevkov LAS.

Celoten prispevek si lahko ogledate na http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174516830.


V Uradnem listu RS, št. 72/2017, je bila decembra objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredba je dostopna na tej povezavi.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila in način za izbor strategij, naloge LAS, pogoje upravičenosti ter pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov.

V okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« ter podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« bodo po novem stroški izvajanja promocije omejeni na največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije, promocijo pa bo mogoče izvajati tudi izven območja lokalne akcijske skupine. Do največ 10 odstotkov upravičenih stroškov operacije se omejujejo tudi stroški vodenja in koordinacije operacije. Pri operacijah sodelovanja lokalnih akcijskih skupin bodo poleg LAS lahko upravičenci tudi drugi lokalni akterji, ki izvajajo strategijo.

V okviru najvišjih priznanih vrednosti se določijo posamezne vrste stroškov, pri katerih ob vlogi oziroma zahtevku ne bo potrebno predložiti treh tržno primerljivih ponudb, kot so npr. stroški, ki so regulirani, stroški že zaposlenega osebja, stroški prispevka v naravi ipd. Za upravičen strošek, ki ne presega višine 2.000 eurov, lahko upravičenec namesto tržno primerljive ponudbe predloži eno vabilo k dajanju ponudb, cenik ali oglas iz kataloga. Za operacije v skupni višini do 5.000 eurov upravičenih stroškov pa bo ARSKTRP za sklad EKSRP višino stroškov določila na podlagi zaprte finančne konstrukcije operacije.

V okviru podukrepa 19.4 »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« se uvaja standardni strošek na enoto v obliki fiksne urne postavke za stroške osebja, zaposlenega pri vodilnem partnerju. Prav tako se posredni stroški določajo kot pavšalni znesek v višini 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov osebja. S tem se poenostavi tako obračun stroškov vodilnega partnerja, priprava zahtevkov za povračilo stroškov, kakor tudi posledično izvedba kontrole teh zahtevkov.


Konec meseca decembra je bil v Uradnem listu objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij tretjih držav (transnacionalno sodelovanje.

Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS.

Upravičene so naslednje operacije:

- izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
- razvoj in trženje storitev in proizvodov;
- promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
- vključevanje ranljivih skupin;
- organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
- oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
- kolektivne okoljske operacije.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog: do vključno 2. 4. 2018.

 

V kolikor imate projektno idejo, ki vsebinsko ustreza cilju podukrepa 19.3. in bi prispevala k uresničevanju ciljev SLR LAS STIK, vabljeni da nam pišete na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nas pokličete na 07/ 34 82 103 oz. 031/ 647 072 ali pa pridete osebno na sedež LAS STIK: CIK Trebnje,  Kidričeva ulica 2, Trebnje.

 

3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine najdete TUKAJ.

 


logo zpk barvni

Lokalna akcijska skupina  Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK)  objavlja javni poziv za zainteresirane posameznike na območju LAS STIK, za promotorje za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij v sklopu projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah.

1. Opis projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih programov.

Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt - Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki posluje že tretje leto z osmimi zaposlenimi, redno izplačuje plače in investira v svojo dejavnost.

Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se na območju štirih partnerskih LAS izvaja projekt »Zaposlitvene priložnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

2. Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je pridobiti zainteresirane posameznike na območju LAS STIK - promotorje zaposlitvenih priložnosti na kmetijah, ki bodo zagotavljali trajnost projekta z informiranjem in spodbujanjem zainteresiranih kmetij na območju LAS za nudenje priložnosti za izvajanje socialnih programov.

Na območju LAS STIK bosta na osnovi javnega poziva oz. na osnovi izraženega interesa posameznikov za sodelovanje, izbrana dva (2) promotorja.

Vse ostale informacije si preberete v priponkah:
JAVNI POZIV
PRIJAVNI OBRAZEC


SPREMEMBA UREDBE CLLD

  • Wednesday, 20 December 2017

15. decembea je bila v Uradnem listu RS št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

 

Uradni list RS št. 72/2017 na strani 10876: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017072.pdf

Čistopis Uredbe CLLD, veljaven na dan 18.12.2017 z zadnjimi spremembami iz Ur.l.št. 72/2017

v Uradnem listu RS št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

01 Sep
Anketa o trendih na podeželju
 Novice

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20…

14 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00 27. 7. 2020 – 7.…