26. 10. 2018 je bila v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Čistopis Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 

Spremembe Uredbe CLLD se nanašajo na:
1. Tehnični popravek
V drugem odstavku 16. člena gre za tehnični popravek, za popravek sklica.
2. Pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR
Spremembe 19., 52. in 56. člena se nanašajo na pregled uspešnosti in doseganje mejnikov SLR.
Pri izvajanju ukrepa se je izkazalo, da so mejniki, ki so jih LAS-i določili v SLR, in bi jih morali doseči do 31. 12. 2018, postavljeni precej strogo in precizno. Zaradi zamude pri izvajanju ukrepa jih LAS-i do konca leta 2018 ne bodo dosegli, zato se predlaga nižja stopnja za doseganje mejnikov. Predlaga se brisanje določbe 52. člena, ki določa sankcijo za nedoseganje mejnikov na dan 31. 12. 2018, ker za nedoseganje mejnikov ni krivda na strani LAS. Zamujanje z izvajanjem mejnikov je na vseh nivojih, na OU, na kontrolnem organu in na LAS. V trenutno veljavni uredbi predvidena delitev rezerve za uspešnost ni pravična do bolj uspešnih LAS-ov pri doseganju mejnikov, saj bi po trenutno veljavni uredbi več sredstev prejeli večji LAS-i in manj sredstev manjši LAS-i. V 56. členu se zato določa nov način za razdelitev rezerve za uspešnost glede na to, kateri LAS bodo do konca leta 2018 bolj uspešni pri izvajanju ukrepa, na način, da več mejnikov ko bodo dosegli, več sredstev bodo prejeli. V prvem odstavku 19. člena se spreminja tudi vir podatkov, ki se jih bo uporabilo pri pregledu uspešnosti, saj se je izkazalo, da so letna poročila LAS nezanesljiva, ne zajemajo vseh potrebnih podatkov, zato je bilo med vsemi skladi dogovorjeno, da se bo za pregled uspešnosti pridobilo uradne podatke AKTRP in MGRT.
3. Bolj jasna določitev določb in uskladitev določb z dejanskim izvajanjem ukrepa
29., 34., 36., 41., 46., 49. člen se spreminjajo z namenom boljšega razumevanja določb in uskladitve z dejanskim izvajanjem ukrepa.
45. člen se spreminja načina oddaje vlog za sklad ESRR (iz fizične oddane v elektronsko oddajo), saj se na MGRT izvaja poenotenje sistema oddajanja vlog in tako se oblikuje informacijski sistem za oddajanje vlog tudi na CLLD. S tem se način oddajanja vlog poenoti s sistemom na ARSKTRP (skladoma EKSRP in ESPR). Na MGRT se aplikacija še vzpostavlja. Zaradi testiranja ni mogoče fiksno določiti, kdaj bo aplikacija na razpolago, predvidoma pa do 1. 12. 2018.
4. Izjema za priložitev ponudb treh ponudnikov za ocenjevalno komisijo za sklad ESKRP in ESPR
V 64. in 77. členu se doda izjema za stroške dela ocenjevalne komisije, za katero upravičencu ni potrebno prilagati tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Gre za delo, za katero ni možno prilagati treh ponudb. Člani ocenjevalne komisije se izberejo na javnem pozivu ali na drug transparenten način.
5. Označevanje sofinanciranih operacij za sklada EKSRP in ESPR
Določba 65. člena, ki velja za sklad EKSRP, se spreminja, ker je v sklepni fazi usklajevanja Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014-2020, ki bo nadomestil Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo PRP 2014-2020.
Za sklad ESPR je manjkala določba, ki bi določala obveznost glede označevanja, zato se dodaja nov odstavek 78. člena, s sklicem na Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020.
Hkrati se spreminja sankcija za kršenje pravil označevanja za sklad EKSRP in ESPR, saj se je izkazalo, da je postavljena sankcija preveč stroga, za sklad ESPR pa sankcije v dosedanji uredbi ni bilo.
6. Posebna pravila glede podpore za sklad ESRR
Predlaga se brisanje štirinajstega odstavka 68. člena, ki velja za sklad ESRR. Prvotni namen je bil, da se definira oziroma določi izplačilo zadnjega zahtevka, ki bi bilo izplačano na podlagi odločbe. Ker pa se z upravičencem podpiše pogodba o sofinanciranju, se v njej določijo vsi roki (datum oddaje zadnjega zahtevka, datum zaključka operacije in vsi roki za poročanje ter oddajo poročil), zato določba ni potrebna.
Dopolnjuje se 70. člen, ki velja za sklad ESRR. Drugi odstavek člena se dodaja, ker se je pri izvajanju ukrepa pokazalo, da so operacije (posebej tiste, ki se izvedejo in zaključijo v krajšem obdobju – npr. pol leta) lahko v času od oddaje vloge na MGRT do potrditve oziroma podpisa pogodbe o sofinanciranju že lahko zaključene, zato je potrebno v uredbi definirati še pogoj, do kdaj operacija ne sme biti fizično zaključena ali v celoti izvedena. Člen se spreminja tudi z namenom bolj jasno določenega začetka upravičenih stroškov. Prav tako se za ESRR dodaja nov tretji odstavek, ki določa, da upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije, če gre za spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, saj ta posebna določba za sklad ESRR ni bila določena.
71. člen se spreminja z namenom bolj jasno določenega začetka upravičenih stroškov za operacije, sofinanciranje iz ESRR, in sicer, po oddaji vloge na MGRT, vendar ne pred datumom začetka operacije
Glede na to, da se ugotavlja, da se lahko nekatere aktivnost na operaciji, ki so nujno potrebne za izvedbo operacije, začnejo pred oddajo vloge na MGRT oz. pred obdobjem upravičenosti, je potrebno upoštevati, da se operacija lahko začne izvajati pred obdobjem upravičenosti, vendar so stroški, ki nastanejo pred obdobjem upravičenosti, neupravičeni.
7. Spremembe Priloge 8: Sestavine vlog, zahtevkov za izplačilo in poročil o doseganju ciljev SLR
V Prilogi 8 se v III. poglavju, za sklad ESPR, spreminjajo priloge z namenom boljšega črpanja sredstev, ker je bilo pri izvedbi ukrepa ugotovljeno, da predmetna dokazila za manjše operacije, za posameznega upravičenca pomenijo nesorazmerno veliko administrativno breme.
Skladno s spremembo gradbene zakonodaje se spreminja izraz »projekt izvedenih del (PID)« v izraz projektna dokumentacija izvedenih del (PID), in sicer se izraz spremeni v prilogi 8, v 2. točki pod i) I. poglavja in v 3. točki pod i) III. poglavja, skladno s tem pa tudi v sedmi alineji devetega odstavka 46. člena uredbe.