07 / 34 82 100

les

Horizontalni nacionalni dokumenti:

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15)

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 28/2016)

Strategija pametne specializacije

Evropska kmetijska politika (sklad EKSRP)

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020

PRP 14 – 20: M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, MKGP, julij 2015

Brošura o ukrepih PRP 2014-2020, osnovne informacije o ukrepih, MKGP, avgust 2015

Evropska kohezijska politika (sklad ESRR)

Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Drugi dokumenti:

• Praktično vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (e-priročnik)
• Praktično vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (zloženka)

Smernice za pripravo strategij lokalnega razvoja v okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost v programskem obdobju 2014–2020, MKGP, junij 2015

Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, Evropska komisija, avgust 2014

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU, 2014

Dokumenti in obrazci