LAS STIK ima naslednje organe:

 • Skupščina Las
 • Predsednik Upravnega odbora LAS
 • Upravni odbor LAS
 • Ocenjevalna komisija LAS
 • Nadzorni odbor LAS

Vključitev v LAS STIK je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji, vendar pa članstvo v LAS STIK ni predpogoj za prijavo projektov in koriščenje sredstev.

Ključni podlagi za delo LAS STIK sta Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) in smernice za izdelavo strategij lokalnega razvoja. Partnerstvo LAS STIK bo pri reševanju razvojnih potreb v skladu z Uredba CLLD 2014-2020 sledilo štirim področjem ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest
 • razvoj osnovnih storitev
 • varstvo okolja in ohranjanje narave
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Skupščina LAS STIK

Skupščina je najvišji organ upravljanja, ki ga sestavljajo vsi člani LAS STIK.

Vsak član LAS ima na skupščini en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski in civilni). Sklicuje se najmanj enkrat letno. Skupščina v obliki rednih in izrednih sej razpravlja o vseh področjih LAS. Sejo skupščine vodi predsednik Upravnega odbora LAS, ki je pooblaščen predstavnik LAS. Slednji predstavlja in zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb ter v imenu LAS podpisuje vse pravno zavezujoče listine in dokumente.

Seznam članov LAS STIK najdete TUKAJ.

Upravni odbor LAS STIK

Upravni odbor (UO) je strokovni in izvedbeni organ, ki skrbi za nemoteno izvajanje programa in sklepov, sprejetih na sejah Skupščine LAS STIK.

UO šteje 11 članov, ki so bili izvoljeni na ustanovni skupščini LAS STIK. Sestavljen je tripartitno, kar pomeni, da so v njem zastopani člani LAS STIK vseh treh sektorjev – javni, gospodarski in nevladni partnerji. Člane UO LAS STIK voli in razrešuje Skupščina LAS STIK. Izvolijo se za tri letno mandatno obdobje in so lahko ponovno izvoljeni.

Člani UO LAS STIK izvolijo izmed svojih članov predsednika in podpredsednika. Seje UO LAS STIK sklicuje predsednik odbora po elektronski pošti. V primeru njegove odsotnosti seje sklicuje in vodi podpredsednik UO LAS STIK.

Poslovnik UO LAS STIK

Člani UO LAS STIK so:

 1. Nataša Šterk, predstavnica javnega sektorja
 2. Tomaž Smole, predstavnik javnega sektorja
 3. Mateja Zupančič, predstavnica javnega sektorja
 4. Rok Zupančič, predstavnik javnega sektorja
 5. dr. Simon Muhič, predstavnik ekonomskega sektorja
 6. Dušan Granda, predstavnik ekonomskega sektorja
 7. Martina Hrovat, predstavnica organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 8. mag. Dušan Štepec, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 9. Špela Smuk, predstavnica organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 10. Vlado Kostevc, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 11. Mitja Zupančič, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb

Nadzorni odbor LAS STIK

Nadzorni odbor LAS nadzira pravilno in transparentno delovanje Upravnega odbora in finančno poslovanje LAS.

Nadzorni odbor LAS šteje 7 člane in sprejema odločitve z večino glasov. Vsak član ima en glas.

Nadzorni odbor LAS ima naslednje naloge:
– nadzira delo Upravnega odbora in predsednika Upravnega odbora,
– nadzira delo vodilnega partnerja,
– nadzira finančno poslovanje LAS,
– obravnava in daje soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi Upravni odbor
– najmanj enkrat letno poroča Skupščini LAS in Upravnemu odboru LAS.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora ter predsednik ali delavec vodilnega partnerja LAS.

Poslovnik NO LAS STIK.

Člani NO LAS STIK so:

 1. Petra Kušar Stojakovič, predstavnica javnega sektorja
 2. Andreja Pleničar, predstavnica javnega sektorja
 3. Franc Fritz Murgelj, predstavnik ekonomskega sektorja
 4. Janez Zaletel, predstavnik ekonomskega sektorja
 5. Matej Šteh, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 6. Blaž Šercelj, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 7. Roman Kren, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb