Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK).

 

Opis:
Podpora iz podukrepa 19.4:”Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
Obveščanje in informiranje javnosti :
– o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
– o javnih pozivih LAS,
– o operacijah v izvajanju,
– o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij,
– o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS STIK:
– k identificiranju potreb na območju LAS,
– v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
– k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
– k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij.
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013.
Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov.

CLLD dejstva:
– Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje.
– Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
– CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS.
– Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
– V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja so:
1. ustvarjanje delovnih mest
2. razvoj osnovnih storitev
3. varstvo okolja in ohranjanje narave
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.
CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP.

leader

Za vsebino na spletni strani LAS STIK je odgovorna Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki jo zastopa vodilni partner Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Območje delovanja LAS STIK

Lokalno akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke zavzema območje štirih občin:

”Občine LAS STIK se nahajajo na območju Suhe krajine in Temeniške doline, ki ju povezuje porečje reke Krke. Obsega zaključeno območje, ki ga povezujejo podobne zgodovinske izkušnje, geografske značilnosti, kultura in identiteta. Ime lokalne akcijske skupine je akronim, sestavljen iz začetnic omenjenih geografskih enot.”

Občine štejejo skupaj 350 naselij in pokrivajo 664,8 km2 površine. Po podatkih statističnega urada je na dan 1. 7. 2014 na tem območju živelo 36.096 prebivalcev.

Vodilni partner

Naloge vodilnega partnerja za LAS STIK opravlja CIK Trebnje.

Vodilni partner za LAS STIK organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge, hkrati pa nima pravice odločanja o nobenem področju dela LAS.
UO LAS STIK je kot vodilnega partnerja imenoval Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje
www.ciktrebnje.si, www.las-stik.si, las-stik@ciktrebnje.si