07 / 34 82 100

vinogradi

Nadzorni odbor LAS STIK

Nadzorni odbor LAS nadzira pravilno in transparentno delovanje Upravnega odbora in finančno poslovanje LAS.

Nadzorni odbor LAS šteje 7 člane in sprejema odločitve z večino glasov. Vsak član ima en glas.

Nadzorni odbor LAS ima naslednje naloge:
- nadzira delo Upravnega odbora in predsednika Upravnega odbora,
- nadzira delo vodilnega partnerja,
- nadzira finančno poslovanje LAS,
- obravnava in daje soglasje k predlogu letnega načrta aktivnosti, ki ga pripravi Upravni odbor
- najmanj enkrat letno poroča Skupščini LAS in Upravnemu odboru LAS.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora ter predsednik ali delavec vodilnega partnerja LAS.

Poslovnik NO LAS STIK.

Člani NO LAS STIK so:

  1. Taja Borštner, predstavnica javnega sektorja
  2. Tanja Cunder, predstavnica javnega sektorja
  3. Franc Fritz Murgelj, predstavnik ekonomskega sektorja
  4. Janez Zaletel, predstavnik ekonomskega sektorja
  5. Matej Šteh, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
  6. Jože Pavlin, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
  7. Roman Kren, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb