07 / 34 82 100

vinogradi

Upravni odbor LAS STIK

Upravni odbor (UO) je strokovni in izvedbeni organ, ki skrbi za nemoteno izvajanje programa in sklepov, sprejetih na sejah Skupščine LAS STIK.

UO šteje 11 članov, ki so bili izvoljeni na ustanovni skupščini LAS STIK. Sestavljen je tripartitno, kar pomeni, da so v njem zastopani člani LAS STIK vseh treh sektorjev – javni, gospodarski in nevladni partnerji. Člane UO LAS STIK voli in razrešuje Skupščina LAS STIK. Izvolijo se za tri letno mandatno obdobje in so lahko ponovno izvoljeni.

Člani UO LAS STIK izvolijo izmed svojih članov predsednika in podpredsednika. Seje UO LAS STIK sklicuje predsednik odbora po elektronski pošti. V primeru njegove odsotnosti seje sklicuje in vodi podpredsednik UO LAS STIK.

Poslovnik UO LAS STIK

Člani UO LAS STIK so:

 1. Majda Gazvoda, predstavnica javnega sektorja
 2. Tomaž Smole, predstavnik javnega sektorja
 3. Mateja Zupančič, predstavnica javnega sektorja
 4. Jacques Gros, predstavnik javnega sektorja
 5. dr. Simon Muhič, predstavnik ekonomskega sektorja
 6. Dušan Granda, predstavnik ekonomskega sektorja
 7. Martina Hrovat, predstavnica organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 8. mag. Dušan Štepec, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 9. Helena Jurše Rogelj, predstavnica organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 10. Vlado Kostevc, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb
 11. Mitja Zupančič, predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb