“SKUPAJ ZA VARNI JUTRI” je projekt sodelovanja petih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Trajanje projekta: oktober 2021 – junij 2023

Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje in LAS Mežiške doline

Partnerja na območju LAS STIK je: Občina Ivančna Gorica, Občina Trebnje.

Skupna vrednost projekta za LAS STIK: 119.121,06 EUR

Višina sofinanciranja: 91.898,98 EUR

 

Opis projekta:

S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji.

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

  • Preventiva – z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni.
  • Postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

Preizkušene programe usposabljanja bomo nato združili v brošuro/priročnik, ki bo kot gradivo služil pri vseh nadaljnjih izvajanjih. V okviru projekta bo pripravljen tudi informativni material, kot so zloženke in letaki, plakati … Materiali bodo služili kot podpora pri izvajanju usposabljanj, saj bo razdeljen prebivalcem na vključenih območjih.

Prebivalce vključenih območij (otroci na šolah, odraslo prebivalstvo, prostovoljni gasilci..) želimo usposobiti, da bodo lahko s svojim znanjem in uporabo AED aparata pomagali ljudem z nenadnim srčnimi težavami. Na delavnicah, ki bodo prilagojene različnim ciljnim skupinam,  bo del časa namenjen tudi splošnim vsebinam s področja zdravja in zdravega načina življenja v smislu preprečevanja nastajanja bolezni srca in ožilja, del časa pa učenju postopka oživljanja.

Poleg osnovnih znanj oživljanja in nudenja pomoči z AED aparati je tudi pomembna osveščenost o zdravem načinu gibanja in posledično zmanjševanju emisij toplogrednih plinov s čimer bi prispevali tudi k trajnostni mobilnosti. Redna telesna vadba, tudi hoja in kolesarjenje, je v kombinaciji z zdravo prehrano in nasploh z zdravim življenjskim slogom, glavni dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za vse vrste bolezni.

V sklopu projekta bomo izvedli dva dogodka, ki bosta spodbujala gibanje med udeleženci v obliki kolesarjenja in z vsebino zdravega načina gibanja in prehranjevanja. Na dogodka bomo povabili partnerske LAS.

Dolgoročni cilj projekta je, da se poveča število tistih, ki se po preživetju tako hude situacije, kot je srčni zastoj, vrnejo v domače okolje in v enako kvaliteto svojega življenja, kot pred dogodkom.

Rezultati operacije bodo doprinesli k uresničevanju skupnih ciljev vključenih območij. Pričakovani rezultati operacije:

  • Vzpostavljeno dolgoročno partnerstvo za izmenjavo znanj, izkušenj in prenos dobrih praks ter implementacijo na sodelujočih območjih
  • Usposobljeno prebivalstvo na področju TPO in uporabe AED
  • Ozaveščeno prebivalstvo o pomenu preventive za preprečevanje bolezni, o zdravem življenjskem slogu in o povezanosti dobrobiti ljudi z varovanjem narave, ekološko osveščenostjo, … zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
  • Zdravi ljudje, ki hodijo peš in kolesarijo in tako zmanjšajo uporabo avtomobila na minimum.
  • Dvig socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževanja in s sodelovanjem na dogodkih (ženske, mladi brezposelni in tisti, ki se šolajo, starejši in oskrbovalci)
  • Izdelano poenoteno gradivo (film, priročnik) za izobraževanja, usposabljanja in promocijo tematike
  • Vzpostavljena mreža AED aparatov na vključenih območjih ter vzpostavljena stalna promocija AED aparatov in pomena hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih
  • Prilagajanje vključenih območij na podnebne spremembe – zagotovljena pomična oprema (agregati in radijske postaje) kot odgovor na podnebne spremembe

 

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl